Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar
onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en
aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft
Maatschap van Enckevort-Hendriks
Americaanseweg 43
5976 ND Kronenberg
c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen; hierna te
noemen Maatschap van Enckevort-Hendriks, de navolgende Algemene
Voorwaarden vastgesteld:
VERKOOP
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Op alle overeenkomsten die Maatschap van Enckevort-Hendriks sluit met
derden, hierna te noemen “koper”, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissieen
aanverwante overeenkomsten.
3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN
1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in
de plaats van vestiging van Maatschap van Enckevort-Hendriks, zowel voor wat
betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in euro’s (tenzij anders vermeld)
en exclusief vervoerskosten.
2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde
prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
3. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven
prijzen exclusief omzetbelasting.
4. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel
gesloten, tenzij Maatschap van Enckevort-Hendriks onverwijld na een
aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.
ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
1. Levering vindt plaats af magazijn.
2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege Maatschap van
Enckevort-Hendriks zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van
aflevering op de overeengekomen plaats.
3. Wanneer de zaken door of vanwege Maatschap van Enckevort-Hendriks voor
de koper worden opgeslagen bij Maatschap van Enckevort-Hendriks of derde,
vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.
4. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft
koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
ARTIKEL 4: RISICO
Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de
zaak en, indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het
moment dat afname is geweigerd.
ARTIKEL 5: GELEVERDE HOEVEELHEID
De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede
publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan
hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de
koper te leveren tegenbewijs.
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde zaken blijven in eigendom
van Maatschap van Enckevort-Hendriks tot het moment van volledige betaling
van alle vorderingen van Maatschap van Enckevort-Hendriks op koper uit hoofde
van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde zaken, die krachtens lid 1
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen is Maatschap van Enckevort-Hendriks
gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg
te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Maatschap van EnckevortHendriks
hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te
stellen.
5. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan
alle maatregelen die Maatschap van Enckevort-Hendriks. ter bescherming van
haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
ARTIKEL 7: OVERMACHT
1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Maatschap
van Enckevort-Hendriks opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming
van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk
gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan Maatschap van Enckevort-Hendriks zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bediend of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst
in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
2. Indien Maatschap van Enckevort-Hendriks bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
1. Bij bezorging door Maatschap van Enckevort-Hendriks (zoals bedoeld in art. 3
lid 2) dient de koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de
chauffeur, hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen
worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met het overeengekomene. Indien de tekortkoming minder
dan 10 % van het totaal bedraagt, zal koper gehouden zijn het geleverde
volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.
2. Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte (zoals bedoeld in artikel 3)
dient de koper de zaken direct te controleren conform lid 1.
3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de
koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen
uitvoeren op de dag van aflevering.
4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan Maatschap van
Enckevort-Hendriks te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van
de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten
ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij
mondeling is geschied, direct schriftelijk (fax, brief, e-mail, deurwaardersexploot)
aan Maatschap van Enckevort-Hendriks worden bevestigd.
5. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient
Maatschap van Enckevort-Hendriks in de gelegenheid te stellen de zaken te
bezichtigen.
6. De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het
behoud van de zaken te zorgen.
7. Het risico van export ligt, na goedkeuring door de afnemer, bij de afnemer.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
Maatschap van Enckevort-Hendriks is buiten het geval van overmacht, alleen
aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet -c.q. niet tijdigenakoming
is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar
ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken.
Maatschap van Enckevort-Hendriks is nimmer aansprakelijk voor enige andere
schade, hoe ook genaamd, behoudens schade als gevolg van door of persoonlijk
letsel.
ARTIKEL 10: EMBALLAGE
1. Via Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde emballage, waaronder
gerekend worden pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt
retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs,
eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor
geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat
het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.
2. Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Maatschap
van Enckevort-Hendriks dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te
staan.
3. Niet via Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde emballage wordt alleen
teruggenomen voor zover Maatschap van Enckevort-Hendriks de desbetreffende
producten in haar eigen assortiment voert.
ARTIKEL 11: BETALING
1. Betaling der geleverde goederen dient binnen twee weken na de datum van de
op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke
overeenkomst van deze regeling is afgeweken.
2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter
voldoening van de oudst-openstaande posten.
3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te
hebben, is niet toegestaan, tenzij Maatschap van Enckevort-Hendriks een
creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot
betaling van een geldsom aan koper.
4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper een boeterente
verschuldigd van 1 % per maand, onverminderd het recht van Maatschap van
Enckevort-Hendriks op wettelijke schadeloosstelling.
ARTIKEL 12: ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER
1. Indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven
voldoet, heeft Maatschap van Enckevort-Hendriks het recht elke verdere levering
op te schorten. Koper zal als dan ingebreke zijn. In dit geval is Maatschap van
Enckevort-Hendriks bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor
alle door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleden schade, onder meer
bestaande uit winstderving, geleden verlies, product schade, kosten en renten,
transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.
2. Alle door leverancier te maken buitengerechtelijke kosten ingeval van niet
(tijdig of behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van koper. De
door leverancier gemaakte buitenrechtelijke kosten zullen 15 % van de totale
door koper aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van
aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van 3500 voor
incassomaatregelen binnen Nederland en 7000 voor incassomaatregelen
buiten Nederland, één en ander met een minimum van 125.
ALGEMEEN
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met
Maatschap van Enckevort-Hendriks gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
2. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland
geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en
het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
ARTIKEL 14: GESCHILLEN
1. Alle geschillen, uit met Maatschap van Enckevort-Hendriks gesloten in- en
verkoop en/of commissieovereenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen
de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van
iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van
Maatschap van Enckevort-Hendriks worden berecht.
2. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk
overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen
plaatsvinden.